Pos van den Bosch – HR 17 november 1967. ECLI-NL-HR-1967-AC4789

Pos van den Bosch

Vindplaats: HR 17 november 1967, ECLI:NL:HR:1967:AC4789

Aanvaarden van een schenking kan een on­rechtmatige daad opleveren. Wanneer men weet dat de schenker wanprestatie pleegt, in aanmerking genomen dat de begiftigde ,in een vertrouwensrelatie, overwegende invloed op de schenker had. * Tevens kan de rechter tot een vorm van schadevergoeding veroordelen anders dan in geld, natura. Art. 6:103

Betreft wetsartikel: 6:103 BW en 6:162 BW

-Uitlokken en profiteren door een derde van wanprestatie kan onder omstandig­he­den een onrechtmatige daad opleveren (vereist is de wetenschap plus).

-De rechter is bevoegd een andere vorm van schadevergoeding te bevelen dan voldoening in geld. I.c. levering van de boerderij aan V.d.Bosch (6:103).

Zie volledige tekst van arrest Pos van den Bosch

Pos – Van den Bosch – HR 17-11-1967, NJ 1968, 42

POS-VAN DEN BOSCH
HR 17-11-1967
Relevant wetsartikel: art.6:162 BW, Oud BW art. 1401

Eiser had een schenking van een 86-jarige schenkster aanvaard, wetende dat verweerder t.a.v. het onroerende goed een koopoptie had. De HR achtte onrechtmatige daad bewezen, nu eiser wist van het nadeel dat verweerder door de schenking zou lijden.

Een passende vorm van schadevergoeding kan hierin liggen, dat eiser veroordeeld wordt een prestatie te verrichten, welke geschikt is de schade weg te nemen (i.c. overdracht van het huis aan verweerder).